صفحه اصلی / اقتصادی (صفحه 90)

اقتصادی

تصميمات دولت جديد يونان براي باز سازي اقتصاد اين كشور

بدنبال پيروزي آلکسیس سیپراس و حزب سیریزا در انتخابات پارلماني با شعار احیای بانکهای یونان و بازسازی اقتصاد نیمه جان ،آلکسیس سیپراس كه سياست ضد رياضت اقتصادي را در صدر برنامه هايش قرار داده بود برای دریافت کمکهای بین المللی، متعهد به افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های عمومی و …

بیشتر